Avances na organización do evento

Publicada en Publicada en Noticias

Reunións con hostaleiros e comerciantes:

O pasado martes 18 de abril convocouse unha reunión para hostalaría e comercio, á que asistiron 27 e 16 persoas respectivamente. Desde a comisión agradecemos o seu interese e apoio.

Huchas:

Entre algunhas das cuestións tratadas nas reunións, xurdiu a idea por parte dun asistente de pór huchas de colaboración nos negocios. A proposta foi aprobada pola totalidade dos alí presentes, polo que a partir de agora, todo aquel que desexe colaborar coa organización, poderá atopar as huchas en diversos negocios de Pontedeume.

Rifas:

Desde mediados de abril están a venderse rifas a 1 euro en diversos establecementos de Pontedeume e por parte de varias persoas que nos están axudando, para colaborar coa organización. O premio das rifas consiste no sorteo dunha noite para dúas persoas nun balneario, en réxime de media pensión e con acceso a Spa e Masaxe.

Chapas:

Ao longo dos próximos días sacaremos á venda 3 modelos de chapas conmemorativas, que se poderán adquirir por 2 euros en negocios de Pontedeume.

Orzamento:

Por último, no referente ao tema económico, este ano, entre outras tarefas que viñan realizando ano tras ano, a organización non poderá ir pedir aos negocios en persoa por falta de tempo e medios. Pedimos a colaboración de comercio e hostalaría (e calquera particular que o desexe) para que todo aquel que desexe achegar algunha cantidade económica de maneira voluntaria, póidao facer a través do noso número de conta:

ABANCA: IBAN ES 29 2080 0201 98304002 1830

Á hora de realizar un ingreso, debe realizarse a nome da Comisión de Festas Feirón Medieval dos Andrade, engadindo o nome do local comercial ou de hostalaría no CONCEPTO, ou en caso de ser un particular, o seu nome e apelidos. Este punto é importante para poder levar unha listaxe das colaboracións, o que nos servirá para polo posteriormente a disposición da xente que desexe saber quen colabora, por diversos medios que iremos anunciando debidamente.

Empresa organizadora:

Nos próximos días poderemos anunciar a elección da empresa que se encargará da xestión do evento, para todo aquel interesado en participar no Feirón Medieval.

¡PEDIMOS A COLABORACIÓN DE TODOS!
MOITAS GRAZAS.

Texto en Español

Reuniones con hosteleros y comerciantes:

El pasado martes 18 de abril se convocó una reunión para hostelería y comercio, a la que asistieron 27 y 16 personas respectivamente. Desde la comisión agradecemos su interés y apoyo.

Huchas:

Entre algunas de las cuestiones tratadas en las reuniones, surgió la idea por parte de un asistente de poner huchas de colaboración en los negocios. La propuesta fue aprobada por la totalidad de los allí presentes, por lo que a partir de ahora, todo aquel que desee colaborar con la organización, podrá encontrar las huchas en diversos negocios de Pontedeume.

Rifas:

Desde mediados de abril se están vendiendo rifas a 1 euro en diversos establecimientos de Pontedeume y por parte de varias personas que nos están ayudando, para colaborar con la organización. El premio de las rifas consiste en el sorteo de una noche para dos personas en un balneario, en régimen de media pensión y con acceso a Spa y Masaje.

Chapas:

A lo largo de los próximos días sacaremos a la venta 3 modelos de chapas conmemorativas, que se podrán adquirir por 2 euros en negocios de Pontedeume.

Presupuesto:

Por último, en lo referente al tema económico, este año, entre otras tareas que se venían realizando año tras año, la organización no podrá ir a pedir a los negocios en persona por falta de tiempo y medios. Pedimos la colaboración de comercio y hostelería (y cualquier particular que lo desee) para que todo aquel que desee aportar alguna cantidad económica de manera voluntaria, lo pueda hacer a través de nuestro número de cuenta:

ABANCA: IBAN ES 29 2080 0201 98304002 1830

A la hora de realizar un ingreso, debe realizarse a nombre de la Comisión de Fiestas Feirón Medieval dos Andrade, añadiendo el nombre del local comercial o de hostelería en el CONCEPTO, o en caso de ser un particular, su nombre y apellidos. Este punto es importante para poder llevar un listado de las colaboraciones, lo que nos servirá para ponerlo posteriormente a disposición de la gente que desee saber quién colabora, por diversos medios que iremos anunciando debidamente.

Empresa organizadora:

En los próximos días podremos anunciar la elección de la empresa que se encargará de la gestión del evento, para todo aquel interesado en participar en el Feirón Medieval.

¡PEDIMOS LA COLABORACIÓN DE TODOS!
MUCHAS GRACIAS.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *